Websitevoorwaarden

Algemene voorwaarden van de Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren
 

Inleiding

De standaard algemene voorwaarden van deze website regelt uw gebruik van deze website, Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren, toegankelijk via https://mccowners.com

Deze Voorwaarden worden volledig toegepast en hebben invloed op uw gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in om alle hier geschreven algemene voorwaarden te accepteren. U moet deze website niet gebruiken als u deze standaard voorwaarden van deze website niet volledig accepteert.

Intellectuele eigendomsrechten

Anders dan de inhoud die u bezit, onder deze Voorwaarden, Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren en/of de eigenaren van haar licentiegevers bezitten alle intellectuele eigendomsrechten en inhoud op deze website. U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

 

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot alle van de volgende:

Het publiceren van enig websitemateriaal in andere media;

Het verkopen, verlenen van sub-licenties en/of anderszins commercialiseren van enig websitemateriaal;

Het openbaar uitvoeren en/of tonen van enig websitemateriaal;

Het gebruik van deze website op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;

Het gebruik van deze website op een wijze die van invloed is op de toegang van gebruikers tot deze website;

Het gebruik van deze website in strijd met de geldende wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;

Het aanvangen van gegevenswinning, gegevensoogst, gegevensextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;

Het gebruik maken van deze website voor reclame en/of marketing doeleinden.

Bepaalde delen van deze website zijn voor u beperkt van toegankelijk en Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren kan op ieder moment de toegang voor u verder beperken tot elk gebied van deze website, in absolute discretie.

Elke gebruikersnaam en wachtwoord die u voor deze website gebruikt, is vertrouwelijk en ook u dient deze vertrouwelijkheid te bewaren.

Uw inhoud

In de standaardvoorwaarden van de website wordt onder "uw inhoud" verstaan alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, de licentie van sub licentie te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle media. Uw content moet van uzelf zijn en mag de rechten van derden niet schenden. Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder kennisgeving uw inhoud van deze website te verwijderen


Geen garanties

Deze website wordt verstrekt "zoals het is," met alle fouten, en Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren vertegenwoordigt niet noch verstrekt garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de materialen op deze website. Ook wordt niets op deze website geïnterpreteerd als het adviseren van u.


Beperking van de aansprakelijkheid

Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, is in geen geval aansprakelijk voor alles wat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract staat. Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of bijzondere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website


Schadeloosstelling

U stelt hierbij Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren volledig schadeloos van en tegen enige en/of alle verplichtingen, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en kosten die voortvloeien uit uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.


Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden krachtens enig toepasselijk recht ongeldig wordt bevonden, worden deze bepalingen geschrapt zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen hierin.

 

Variatie van de voorwaarden

Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren is toegestaan om deze Voorwaarden te herzien op elk gewenst moment als zij dat nodig acht, en door het gebruik van deze website wordt verwacht dat u deze Voorwaarden op een regelmatige basis evalueert.


Toewijzing

De Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren is toegestaan om haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om een van uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.


Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Mazarrón Country Club Vereniging van Eigenaren en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken.


Bestuursrecht & Rechtspraak

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land Spanje, en u onderwerpt u aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staat en federale rechtbanken in Spanje voor de beslechting van eventuele geschillen.


Note: The Website Terms in the English language prevails over any translation
Noot: De algemene voorwaarden van deze website in de Engelse taal prevaleert boven elke vertaling