Overzicht van MCC Water ProblemenMCC Waterproblemen

Na het faillissement van HUMA
moest het Cof O-bestuur maatregelen nemen om de continue beschikbaarheid van drinkwater te garanderen. Er werden afspraken gemaakt met Aqualia om de watervoorziening, waterkwaliteit en facturatie te beheren. In deze regeling wordt de VVE beschouwd als een enkele klant voor Aqualia, die verantwoordelijk is voor de betaling van geleverd drinkwater. Als extra service leest Aqualia de individuele watermeters en geeft de facturen tweemaandelijks uit aan alle aangesloten eigenaren. Elke factuur bevat het volume van verbruikt water, met een minimum van 15m³, de huur van de watermeter, de wettelijk vereiste belastingen en een reservering voor het runnen van de zuiveringsinstallatie.
Na elke tweemaandelijkse periode betaalt de VVE de rekening aan Aqualia, de VVE betaalt voor het geleverde water minus de som van het water dat door alle watermeters wordt verbruikt. Aqualia levert ook het geld dat wordt betaald via de individuele waterrekeningen voor het runnen van de zuiveringsinstallatie.
Dit alles betekent dat de VVE betaalt voor eigenaren die hun waterrekening niet betalen.
Voor het runnen van de zuiveringsinstallatie had de VVE eind 2018 het bedrag van € 54.815 ontvangen. Dit bedrag was eind 2019 gedaald tot € 22.309, reden tot bezorgdheid. Het ging echter slechter, het jaar daarop werd het bedrag tot nul teruggebracht. Intensief contact met Aqualia over deze vermindering van de financiering van de zuiveringsinstallatie leidde tot de conclusie dat het MCC-waterdistributienetwerk veel water lekte.
Na weken van controle op mogelijke lekken besloot de VVE om een speciaal waterteam samen te stellen dat regelmatig bijeenkwam en gezamenlijk afspraken maakte over acties. Het eerste initiatief was om te beginnen met controleren vanaf de bron, zijnde de pijp die water levert aan de MCC.
De MCC ontvangt water van een waterdistributiecentrum of hoofdmeter, gelegen aan de linkerkant van de snelweg, in de richting van Camposol. Een 1200 meter lange leiding transporteert water van het waterdistributiecentrum naar de MCC. Deze leiding, behorende bij de MCC, ligt deels onder de snelweg, een grote zorg voor het bestuur in geval van een lek.
De eerste stap was om te controleren of deze leiding een lek had. Dit werd gedaan door de leiding bij de MCC-ingang gedurende 24 uur te sluiten bij het waterverdelingcentrum en bij het sluiten van de leiding de stand van de meter op te nemen en na 24 hours weer. Gelukkig bleek het verbruik tijdens de 24-uurscontrole 0 m³ te zijn, waardoor de leiding geen lek had en het verloren water binnen de MCC moest worden gevonden.
Als extra middel om het binnenkomend volume water te controleren, besloot het VVE bestuur om een watermeter te installeren bij de ingang van het MCC, waardoor Aqualia-facturen konden worden gevalideerd.
Bij het controleren van de bovengenoemde hoofdtoevoerleiding heeft het MCC-kantoor elektronische gegevens opgevraagd bij de waterdistributiecentrum, over de periode van 3 dagen in mei 2021, die de periode van de 24-uurs leidinglekcontrole bestrijken. Toen de gevraagde elektronische gegevens binnenkwamen, die in een grafiek waren verstrekt, bleek dat de grafiek de toevoer van water liet zien terwijl de MCC-pompen niet actief waren, wat betekent dat het waterdistributiecentrum beweerde water te hebben geleverd wat in feite onmogelijk was.
Toen we ons realiseerden dat de VVE in rekening werd gebracht voor water dat niet werd geleverd, was de volgende stap om alle gegevens over de waterlevering over het jaar 2020 te evalueren. Het VVE-bestuur heeft de elektronische gegevens voor 2020, weergegeven in grafieken, bij het waterverdistributiecentrum opgevraagd en ontvangen. De analyse van deze gegevens toonde geen afwijkingen over de maand januari, maar voor de periode februari t/m december, met een piekperiode over juli t/m november, wordt de totale overbelasting van water geschat op meer dan 60.000 m³. Vergelijkbare bevindingen werden gevonden in 2019, maar gedetailleerde gegevens waren niet beschikbaar. Na het besluit van het bestuur van de VVE om de nieuwe watermeter bij de INGANG van MCC te installeren, hebben we een betere tool beschikbaar om mogelijke overbelasting aan te pakken. Het jaar 2021 laat nog steeds overbelasting zien, maar aanzienlijk minder en Aqualia betaalt nu opnieuw de VVE.
Deze wateroverbelasting is in handen van onze VVE-advocaat die ook de MCC-adoptie gehartigd.
Het jaar 2021 was ook een jaar van waterverdelingsproblemen bij het MCC. Het probleem begon eerst tijdens de tweemaandelijkse periode mei-juni en hield aan gedurende de tweemaandelijkse periode juli-augustus en september-oktober.
Voor veel eigenaren, vooral in de manzanas 35, 36 en 37, had dit watertekort probleem een zeer negatieve invloed op hun dagelijks leven. Zij hadden alleen water in de vroege ochtend en late avond, of helemaal geen water, dat is geen situatie waar je in wilt zijn.
Het probleem van watertekort werd aangepakt door ons MCC-team met de hulp van Aqualia en gespecialiseerde bedrijven.
Na verschillende mislukte pogingen, voornamelijk 's nachts met behulp van gevoelige microfoons en speciale camara's die voldoen aan hygiënische vereisten, noodzakelijk voor het betreden van drinkwatersystemen, werd een andere aanpak gekozen, d.w.z. de installatie van waterdrukmeters op verschillende locaties. Op verschillende tijdstippen van de dag werden metingen verricht om de oorzaak van het tekort aan watervoorziening vast te stellen. De conclusie was een beperking van de hoofdtoevoer vanuit het reservoir op de heuvel. Deze conclusie werd bevestigd met behulp van een gevoelige microfoon, om een mogelijke verstopping in een toevoerleiding met een diameter van 25 cm op een diepte van ongeveer 2 meter te lokaliseren. Na het opgraven van de pijp bleek dat de aanvoerleiding voor ongeveer 85% tot 90% geblokkeerd was. Onregelmatig lassen in de buis zorgde ervoor dat calciumschilfers zich ophoopten en na verloop van tijd de verstopping veroorzaakten. Zonder dit onregelmatige lassen zouden de calciumchips zijn opgevangen in een stroomafwaarts filter.
Vervanging van het geblokkeerde pijpstuk loste het probleem op waar iedereen naar op zoek was.
Het feit dat de huizen op de MCC op verschillende hoogtes zijn gebouwd, zorgt voor een variatie in waterdruk. Huizen gelegen op de lagere gedeeltes ervaren een hogere waterdruk dan de huizen op grotere delen. Dit was ook de reden waarom manzanas 35, 36 en 37 geen druk hadden tijdens de zomer van 2021 toen de MCC een geblokkeerde watertoevoerleiding had en dit deed zich vooral voor tijdens periodes van meer vraag naar water.
Die variatie in waterdruk is een complicerende g-factor omdat de noodzaak om voldoende druk te leveren bij hoger gelegen huizen resulteert in een hogere druk bij lager gelegen huizen. Dit in combinatie met het feit dat het MCC-waterdistributienetwerk nogal fragiel is, veroorzaakt dit leidingbreuken wanneer de waterdruk wordt verhoogd. Dit is met name het geval bij de woningen die aan de westzijde van de MCC liggen (laag niveau) en de woningen die op de heuvel achter de Taberna liggen (hoog niveau). Die huizen zijn allemaal aangesloten op één waterdrukondersteuner. Om ons fragiele waterdistributienetwerk te beschermen en huizen op verschillende hoogtes voldoende waterdruk te geven, wordt een splitsing gemaakt tussen die gebieden en krijgt elk gebied zijn eigen waterdrukondersteuner.
Het volgende watergerelateerde probleem is de zoektocht naar ontbrekend water. Bij het vergelijken van het volume water, geleverd door het waterreservoir van de MCC, met het totaal van het verbruikte volume water, d.w.z. de som van alle watermeters, is het verschil bijna 40% in de winter en ongeveer 20% in de zomer. Dit betekent dat we een grote hoeveelheid water hebben die niet wordt verantwoord. Dit verschil heeft minder impact op het VVE-budget dan de aangegeven 40% en 20% omdat voor elke tweemaandelijkse periode het minimum van 15 m³ in rekening wordt gebracht. Een analyse van het water dat in een tweemaandelijkse periode werd verbruikt, toonde echter aan dat verschillende watermeters een lager dan daadwerkelijk verbruikt volume water aangeven. De meest waarschijnlijke oorzaak is kalkafzetting, waardoor de meter vertraagt of zelfs bevroren raakt.
Momenteel is een evaluatie aan de gang met de vervanging van 8 watermeters die 0m³ waterverbruik voor een heel jaar aangaven. Op basis van de bevindingen zal het Cof O-bestuur verdere actie ondernemen om dit probleem met de nauwkeurigheid van de watermeter te elimineren.

CoO